คำอธิบายรายการย่อในงบฯ

คำอธิบายรายการย่อในงบฯ

คำชี้แจงกรมทะเบียนการค้า

เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน

 
เนื่องจากกรมทะเบียนการค้าได้ออกประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544 ออกตามความในมาตรา 11วรรคสาม ของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กำหนดให้งบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องมีรายการย่อ ดังนี้

 

- ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ต้องมีรายการย่อตามที่กำหนดในแบบ 1

- บริษัทจำกัด ต้องมีรายการย่อตามที่กำหนดในแบบ 2

- บริษัทมหาชนจำกัด ต้องมีรายการย่อตามที่กำหนดในแบบ 3

- นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีรายการย่อตามที่กำหนดในแบบ 4

- กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องมีรายการย่อตามที่กำหนดในแบบ 5

 

เพื่อให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน กรมทะเบียนการค้า จึงขอชี้แจงดังต่อไปนี้

1. ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเฉพาะที่เป็นนิติบุคคล 5 ประเภท เท่านั้น ที่ต้องจัดทำและนำส่งงบการเงินต่อกรมทะเบียนการค้า คือ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ซึ่งในคำชี้แจงต่อไปนี้จะใช้คำว่า "ธุรกิจ" แทนนิติบุคคลดังกล่าว

 

2. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ คือ นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนใน ประเทศไทยและเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยในทุกกรณี ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจโดยต้องขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่ก็ตาม โดยครอบคลุมถึงสำนักงานผู้แทน และสำนักงานภูมิภาคด้วย


3. ธุรกิจต้องจัดทำงบการเงินโดยมีรายการย่อตามประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544 สำหรับงบการเงินซึ่งมีรอบปีบัญชีเริ่มต้นในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2545 เป็นต้นไป แต่ธุรกิจจะปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ก่อนถึงกำหนดเวลาบังคับใช้ก็ได้ เช่น งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2544 หากปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ก็ถือว่างบการเงินนั้นได้จัดทำถูกต้องแล้ว


4. ในระยะเริ่มแรกที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ธุรกิจซึ่งเป็นบริษัทจำกัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงรายการใน งบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน แต่ให้เริ่มจัดทำสำหรับงบการเงินซึ่งมีรอบปีบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป *********สำหรับบริษัทมหาชนจำกัด เนื่องจากต้องจัดทำงบการเงินเปรียบเทียบตามกฎหมายเดิม คือ กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 อยู่แล้ว ก็ให้ใช้รายการย่อตามประกาศฉบับนี้ และจัดทำงบการเงินเปรียบเทียบทุกปีอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปีก่อน หากไม่ใช่ธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในระยะเริ่มแรกที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงรายการในงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปีก่อน แต่ให้เริ่มจัดทำสำหรับงบการเงินซึ่งมีรอบปีบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2546 เป็นต้นไป *******


5. การกำหนดรายการย่อของงบการเงินตามประกาศกรมทะเบียนการค้า จะกำหนดรายการย่อของงบการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไปเท่านั้น สำหรับธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนด เช่นสถาบันการเงิน ประกันภัย ธุรกิจหลักทรัพย์ ก็ให้ใช้แบบรายการย่อที่กำหนดเพิ่มเติมตามที่กำหนดในกฎหมายเฉพาะนั้น


6. ธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลแต่ละประเภทต้องจัดทำงบการเงิน ดังนี้

 

แบบ 1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน งบดุล / งบกำไรขาดทุน / หมายเหตุประกอบงบการเงิน

แบบ 2 บริษัทจำกัด งบดุล / งบกำไรขาดทุน / งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น / หมายเหตุประกอบงบการเงิน / งบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน

แบบ 3 บริษัทมหาชนจำกัด งบดุล / งบกำไรขาดทุน / งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น / งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม / หมายเหตุประกอบงบการเงิน / งบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน

แบบ 4 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ งบดุล / งบกำไรขาดทุน / งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น / หมายเหตุประกอบงบการเงิน / งบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน

แบบ 5 กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร งบดุล / งบกำไรขาดทุน / งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น / หมายเหตุประกอบงบการเงิน / งบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน

 

7 แบบรายการย่อเป็นเพียงแนวทางที่กำหนดให้แสดงรายการแยกเป็นแต่ละบรรทัดพร้อมจำนวนเงิน หากมีรายการตามที่กำหนดต้องแสดงไว้ในงบการเงินตาม ประเภทและลักษณะของรายการนั้น แต่หากรายการใดไม่มีก็ไม่ต้องแสดงรายการนั้น เช่น ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของ บริษัทจำกัด ถ้าในระหว่างปีมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะกำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปีเท่านั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในรายการอื่น ก็ให้แสดงเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในกำไร (ขาดทุน) สุทธิเท่านั้น


8. หมายเลขกำกับที่ปรากฏในงบการเงินมีไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น เวลาจัดทำงบการเงินไม่จำเป็นต้องแสดงไว้


9.ในกรณีที่มาตรฐานการบัญชีกำหนดให้มีรายการย่อนอกเหนือจากรายการที่กำหนดในประกาศดังกล่าวข้างต้น ก็ต้องแสดงรายการนั้นเพิ่มเติมด้วย


10. หากมีรายการที่ต้องการแสดงนอกเหนือจากรายการย่อที่กฎหมายหรือมาตรฐานการบัญชีกำหนด ก็ให้แสดงรายการนั้น ๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมแก่กรณี เช่น กฎหมายกำหนดให้แสดงรายการย่อไว้เพียงรายการเดียว ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีจะแสดงรายละเอียดภายใต้รายการนั้นก็ได้ แต่ต้องแสดงรายการให้ถูกต้องตามประเภทและลักษณะของสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้หรือค่าใช้จ่าย


11. การกำหนดหน่วยจำนวนเงินบาท อาจแสดงเป็นหน่วยของหลักพัน หลักหมื่น หลักแสนหลักล้าน ก็ได้ แต่ต้องระบุหน่วยของหลักที่ใช้ไว้ในงบการเงินด้วย


12. งบกำไรขาดทุนอาจเลือกแสดงแบบขั้นเดียวหรือแสดงแบบหลายขั้นก็ได้ สำหรับงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของสำนักงานใหญ่ หรืองบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า อาจเลือกแสดงแบบงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแทนได้

นอกจากนี้ หากเลือกแสดงแบบใดแล้วควรถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบที่เลือกแสดงควรเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย


13. งบการเงินของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แบบ 4 รายการทุนขั้นต่ำตามกฎหมายแยกตามประเภทธุรกิจ ให้แยกทุนขั้นต่ำตามกฎหมายที่ได้รับจากสำนักงานใหญ่ตามประเภทธุรกิจนั้น โดยอาจแสดงรายละเอียดแต่ละประเภทในงบการเงิน หรืออาจแสดงยอดรวมไว้แล้วเปิดเผยรายละเอียดแยกตามประเภทธุรกิจไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินก็ได้


14. รายการย่อของงบการเงินตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544 มีความหมายโดยย่อดังที่ได้แนบท้ายคำชี้แจงนี้


จึงขอชี้แจงให้ทราบทั่วกัน

 

กรมทะเบียนการค้า

วันที่ 3 ธันวาคม 2544

 

cpa4bis บนมือถือ

ป้ายโฆษณา