CPA4BIS : ข่าวประชาสัมพันธ์

cpa4bis รับจดทะเบียนนิติบุคคล ติดต่อเรา 080-611-0333

 

อัตราค่าบริการ

1. จดทะเบียนบริษัท ฿5,000 จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ ฿3,500

บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท
ฟรี!  ขอมีเลขผู้เสียภาษีฯของบริษัทหรือห้างฯ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำใบหุ้นให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท คู่มืองานบัญชีภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการใหม่

2. จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ ฿3,000 จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร ฿2,000

จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน ฯลฯ จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร เช่น แจ้งเปลี่ยนชื่อ,ที่อยู่สถานประกอบการ, เพิ่ม(ลด)สาขา, เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ ฯลฯ

3. จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล ฿2,000 จดทะเบียนคณะบุคคล (Online) ฿500

4. ขอมีเลขผู้เสียภาษี จดภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากร ฿2,000 บาท จดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษี (Online) ฿500

5. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ฿2,000

6. จดเลิกกิจการและชำระบัญชี ฿12,000

ข้อบังคับ∙ประกาศ∙ของสภาวิชาชีพบัญชี

ข้อบังคับ/ประกาศ/แบบฟอร์มของสภาฯข้อบังคับ

ฉบับที่ 01 เรื่องวิธีการเสนอและการพิจารณาร่าง พ.ศ. 2547

ฉบับที่ 02 เรื่อง สมาชิกและการรับสมัครสมาชิก พ.ศ. 2547

ฉบับที่ 03 เรื่อง ค่าบำรุงสมาชิก พ.ศ. 2547

ฉบับที่ 04 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. 2547

ฉบับที่ 05 เรื่อง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชี แต่ละด้านอำนาจหน้าที่ และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน พ.ศ. 2547

ฉบับที่ 06 เรื่อง ผู้ทำบัญชี

ฉบับที่ 07 เรื่อง เรื่อง การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2548

ฉบับที่ 08 เรื่อง การประชุมใหญ่และการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา พ.ศ. 2547

ฉบับที่ 09 เรื่อง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่ และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

พ.ศ. 2548

ฉบับที่ 10 เรื่อง ระยะเวลาการประกอบวิชาชีพบัญชีของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2548

ฉบับที่ 11 เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การคัดเลือก และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี พ.ศ. 2548

ฉบับที่ 12 เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ พ.ศ. 2549

ฉบับที่ 13 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกหัดงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549

ฉบับที่ 14 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ อำนาจหน้าที่ และการพ้นจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพกำหนด พ.ศ. 2549

ฉบับที่ 15 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2550

ฉบับที่ 16 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านอำนาจหน้าที่และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) พ.ศ. 2550

ฉบับที่ 17 เรื่อง การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2551

ฉบับที่ 18 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกหัดงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2552

ฉบับที่ 19 เรื่อง จรรยาบรรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553

ข้อกำหนด

เรื่อง ขอบเขตของวิชาที่ต้องทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบฯ

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบ วิธีการแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสอบสวน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน พ.ศ. 2550

คำชี้แจง

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 15)

เรื่อง การจัดการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ประกาศสภาวิชาชีพฯ

ประกาศกรรมการสภาวิชาชีพฯ

 

cpa4bis บนมือถือ