CPA4BIS : ข่าวประชาสัมพันธ์

cpa4bis คือผู้บุกเบิกและผู้นำการให้บริการรับทำบัญชี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมายาวนานหลายปี บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริหารงานโดยคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์โดยตรงทางวิชาชีพบัญชีและสอบบัญชี
การจัดทำบัญชีที่ถูกต้องได้ตามมาตรฐาน นำส่งภาษีได้ตรงเวลา จะช่วยลดความเสี่ยงในภาระภาษีจากสรรพากร รวมถึงเป็นข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์กิจการเพื่อการบริหารธุรกิจได้อย่างดี
cpa4bis ยินดีนำเสนอบริการรับทำบัญชีอย่างครบวงจร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระอันยุ่งยากของผู้ประกอบการ ให้ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องบัญชีอีกต่อไป 

cpa4bis ยึดมั่นนโยบายการทำงานอย่างมีระบบ ตรงตามกำหนดเวลา จัดเก็บระบบเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้งานออกมามีคุณภาพที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา พร้อมให้คำปรึกษาและชี้แจงประเด็นปัญหาทางบัญชีและภาษีอากรที่ได้ตรวจพบจากเอกสารทางบัญชี ทั้งหมดนี้บริการคุณด้วยทีมงานนักบัญชีคุณภาพ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

 

ค่ารับทำบัญชี เริ่มต้นเพียง ฿2,500/เดือน ติดต่อเรา 080-611-0333

"ภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณีขายสินค้าพร้อมให้บริการติดตั้ง"

"ภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณีขายสินค้าพร้อมให้บริการติดตั้ง"

กรณีศึกษา
บริษัทประกอบกิจการขายอุปกรณ์โทรศัพท์และตู้สาขาพร้อมให้บริการติดตั้ง และบริษัทก็ทำการขายอะไหล่อุปกรณ์โทรศัพท์และรับซ่อมอุปกรณ์โทรศัพท์ด้วย ซึ่งการออกใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้า บริษัทจะปฏิบัติดังนี้
1. ออกใบแจ้งหนี้เฉพาะค่าสินค้า คือค่าอุปกรณ์และค่าอะไหล่ 1 ฉบับ และออกใบแจ้งหนี้เฉพาะค่าแรงคือค่าบริการอีก 1 ฉบับ แม้ลูกค้าจะออกใบสั่งซื้อรวมค่าแรงก็ตาม
2. ออกใบแจ้งหนี้ค่าสินค้า คือค่าอุปกรณ์หรือค่าอะไหล่รวมกับค่าบริการติดตั้งหรือค่าแรง 1 ฉบับ โดยแยกราคาให้เห็นอย่างชัดเจน
3.
ออกใบแจ้งหนี้ค่าสินค้า คือค่าอุปกรณ์หรือค่าอะไหล่รวมกับค่าบริการติดตั้งหรือค่าแรง 1 ฉบับ โดยไม่ได้แยกราคาออกจากกัน
บริษัทจึงหารือว่า เมื่อลูกค้าชำระราคาตามใบแจ้งหนี้ในกรณีีที่1และ2 ลูกค้ามีหน้าที่หักภาษี ที่จ่ายได้เฉพาะในส่วนของค่าบริการติดตั้งเท่านั้น ส่วนกรณีที่3 บริษัทถือว่าเป็นการขายสินค้า ลูกค้าไม่มีหน้าที่หักภาษี ที่จ่าย ความเห็นของบริษัทถูกต้องหรือไม่

คำวินิจฉัย
1. กรณีบริษัทประกอบกิจการขายอุปกรณ์โทรศัพท์และตู้สาขาพร้อมให้บริการติดตั้งในขณะเดียวกัน ไม่ว่าจะออกใบแจ้งหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการติดตั้งแยกจากกัน คือ ค่าอุปกรณ์และค่าอะไหล่ 1 ฉบับ และออกใบแจ้งหนี้เฉพาะค่าแรงคือค่าบริการติดตั้งอีก 1 ฉบับ หรือ ออกใบแจ้งหนี้ฉบับเดียว คือ ค่าอุปกรณ์หรือค่าอะไหล่รวมกับค่าบริการติดตั้งหรือค่าแรง 1 ฉบับ โดยแยกราคาให้เห็นชัดเจน ในส่วนของค่าบริการติดตั้งนั้น ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2548 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528

2. สำหรับการรับซ่อมอุปกรณ์โทรศัพท์และขายอะไหล่อุปกรณ์โทรศัพท์ ถือว่าเป็นการรับจ้างทำของตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งรวมทั้งค่าซ่อมด้วย แม้จะแยกเป็นค่าอะไหล่และค่าแรงก็ตาม ถือเป็นการให้บริการ ต้องนำมูลค่าทั้งหมดจากการให้บริการ ซึ่งรวมค่าอะไหล่ด้วยมารวมคำนวณเป็นฐานภาษี สำหรับการให้บริการตามมาตรา79 แห่งประมวลรัษฎากร และผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2548 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528

3. การขายสินค้าพร้อมให้บริการติดตั้ง โดยคิดราคาค่าสินค้าและค่าบริการติดตั้งรวมกัน ถือเป็นการขายสินค้า ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อผู้ขายส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ดังนั้นเมื่อผู้ซื้อชำระค่าสินค้าที่บริษัทเรียกเก็บจึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2548 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528

ที่มา: หนังสือกรมสรรพากรที่ กค0802/พ.20419 ลงวันที่ 11 กันยายน 2538

cpa4bis บนมือถือ