CPA4BIS : ข่าวประชาสัมพันธ์

cpa4bis รับจดทะเบียนนิติบุคคล ติดต่อเรา 080-611-0333

 

อัตราค่าบริการ

1. จดทะเบียนบริษัท ฿5,000 จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ ฿3,500

บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท
ฟรี!  ขอมีเลขผู้เสียภาษีฯของบริษัทหรือห้างฯ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำใบหุ้นให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท คู่มืองานบัญชีภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการใหม่

2. จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ ฿3,000 จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร ฿2,000

จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน ฯลฯ จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร เช่น แจ้งเปลี่ยนชื่อ,ที่อยู่สถานประกอบการ, เพิ่ม(ลด)สาขา, เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ ฯลฯ

3. จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล ฿2,000 จดทะเบียนคณะบุคคล (Online) ฿500

4. ขอมีเลขผู้เสียภาษี จดภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากร ฿2,000 บาท จดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษี (Online) ฿500

5. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ฿2,000

6. จดเลิกกิจการและชำระบัญชี ฿12,000

"ภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณีขายสินค้าพร้อมให้บริการติดตั้ง"

"ภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณีขายสินค้าพร้อมให้บริการติดตั้ง"

กรณีศึกษา
บริษัทประกอบกิจการขายอุปกรณ์โทรศัพท์และตู้สาขาพร้อมให้บริการติดตั้ง และบริษัทก็ทำการขายอะไหล่อุปกรณ์โทรศัพท์และรับซ่อมอุปกรณ์โทรศัพท์ด้วย ซึ่งการออกใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้า บริษัทจะปฏิบัติดังนี้
1. ออกใบแจ้งหนี้เฉพาะค่าสินค้า คือค่าอุปกรณ์และค่าอะไหล่ 1 ฉบับ และออกใบแจ้งหนี้เฉพาะค่าแรงคือค่าบริการอีก 1 ฉบับ แม้ลูกค้าจะออกใบสั่งซื้อรวมค่าแรงก็ตาม
2. ออกใบแจ้งหนี้ค่าสินค้า คือค่าอุปกรณ์หรือค่าอะไหล่รวมกับค่าบริการติดตั้งหรือค่าแรง 1 ฉบับ โดยแยกราคาให้เห็นอย่างชัดเจน
3.
ออกใบแจ้งหนี้ค่าสินค้า คือค่าอุปกรณ์หรือค่าอะไหล่รวมกับค่าบริการติดตั้งหรือค่าแรง 1 ฉบับ โดยไม่ได้แยกราคาออกจากกัน
บริษัทจึงหารือว่า เมื่อลูกค้าชำระราคาตามใบแจ้งหนี้ในกรณีีที่1และ2 ลูกค้ามีหน้าที่หักภาษี ที่จ่ายได้เฉพาะในส่วนของค่าบริการติดตั้งเท่านั้น ส่วนกรณีที่3 บริษัทถือว่าเป็นการขายสินค้า ลูกค้าไม่มีหน้าที่หักภาษี ที่จ่าย ความเห็นของบริษัทถูกต้องหรือไม่

คำวินิจฉัย
1. กรณีบริษัทประกอบกิจการขายอุปกรณ์โทรศัพท์และตู้สาขาพร้อมให้บริการติดตั้งในขณะเดียวกัน ไม่ว่าจะออกใบแจ้งหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการติดตั้งแยกจากกัน คือ ค่าอุปกรณ์และค่าอะไหล่ 1 ฉบับ และออกใบแจ้งหนี้เฉพาะค่าแรงคือค่าบริการติดตั้งอีก 1 ฉบับ หรือ ออกใบแจ้งหนี้ฉบับเดียว คือ ค่าอุปกรณ์หรือค่าอะไหล่รวมกับค่าบริการติดตั้งหรือค่าแรง 1 ฉบับ โดยแยกราคาให้เห็นชัดเจน ในส่วนของค่าบริการติดตั้งนั้น ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2548 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528

2. สำหรับการรับซ่อมอุปกรณ์โทรศัพท์และขายอะไหล่อุปกรณ์โทรศัพท์ ถือว่าเป็นการรับจ้างทำของตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งรวมทั้งค่าซ่อมด้วย แม้จะแยกเป็นค่าอะไหล่และค่าแรงก็ตาม ถือเป็นการให้บริการ ต้องนำมูลค่าทั้งหมดจากการให้บริการ ซึ่งรวมค่าอะไหล่ด้วยมารวมคำนวณเป็นฐานภาษี สำหรับการให้บริการตามมาตรา79 แห่งประมวลรัษฎากร และผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2548 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528

3. การขายสินค้าพร้อมให้บริการติดตั้ง โดยคิดราคาค่าสินค้าและค่าบริการติดตั้งรวมกัน ถือเป็นการขายสินค้า ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อผู้ขายส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ดังนั้นเมื่อผู้ซื้อชำระค่าสินค้าที่บริษัทเรียกเก็บจึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2548 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528

ที่มา: หนังสือกรมสรรพากรที่ กค0802/พ.20419 ลงวันที่ 11 กันยายน 2538

cpa4bis บนมือถือ