CPA4BIS : ข่าวประชาสัมพันธ์

cpa4bis คือทีมงานที่ผ่านประสบการณ์ทางวิชาชีพมามากมาย ทั้งจากธุรกิจและสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำของไทย
cpa4bis เป็นผู้นำเสนอสาระ ความรู้ ข่าวสารในด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนบริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคลทุกชนิด สร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพ ในราคาสมเหตุสมผล

 

ค่าตรวจสอบบัญชี เริ่มต้นที่ ฿4,500 (งบเปล่าไม่ดำเนินการ) ติดต่อเรา 080-611-0333

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม, ธุรกิจเฉพาะ, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม, ธุรกิจเฉพาะ, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. ภ.พ.30 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร

2. เอกสารแนบ ภ.พ.30 รายละเอียดภาษีขายและภาษีซื้อของสถานประกอบการแต่ละแห่ง

3. ภ.พ.30.2 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของรายได้

4. ภ.พ.30.3 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของการใช้ พื้นที่อาคาร

5. ภ.พ.36 แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร

 

แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ

1. ภ.ธ.40 แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวลรัษฎากร ปี 2551

2. ใบแนบแบบแสดงรายการ ภ.ธ. 40 สำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีสถานประกอบการหลายแห่ง และได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบ ภ.ธ.40 และชำระภาษีธุรกิจเฉพาะรวมกัน ปี 2551

 

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

1. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย/สำเนาใบเสร็จรับเงิน สำหรับการซื้อขายอัญมณีที่ยังมิได้เจียระไน

2. บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 4)

3. ภ.ง.ด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร

4. ใบแนบ ภ.ง.ด.1

5. ภ.ง.ด.1ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 58(2) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร

6. ใบแนบ ภ.ง.ด.1

7. ภ.ง.ด.1ก พิเศษ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 58(1) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีมีการตั้งฎีกาเบิกเงินเฉพาะข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ

8. ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

9. ภ.ง.ด.2 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(2) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3)(4) แห่งประมวลรัษฎากร

10. ใบแนบ ภ.ง.ด.2

11. ภ.ง.ด.2ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 58(2) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(2) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4) แห่งประมวลรัษฎากร

12. ใบแนบ ภ.ง.ด.2

13. ภ.ง.ด.3 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(3)(4)(5) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) และการเสียภาษีตามมาตรา 48 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

14. ใบแนบ ภ.ง.ด.3

15. ภ.ง.ด.3ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 58(1) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(2) และ สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) แห่งประมวลรัษฎากร

16. ใบแนบ ภ.ง.ด.3

17. ภ.ง.ด. 53 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ และการเสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร

18. ใบแนบ ภ.ง.ด. 53

19. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

20. ล.ย.01 แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน

 

อากรแสตมป์

1. อ.ส.4 แบบขอและอนุมัติให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน

2. อ.ส.4ก แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารบางลักษณะ (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์)

3. อ.ส.4ข แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารบางลักษณะ (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์)

4. อ.ส.10 แบบซื้อแสตมป์อากร

5. อ.ส.11 สัญญาซื้อแสตมป์อากรไปจำหน่าย

cpa4bis บนมือถือ