CPA4BIS : ข่าวประชาสัมพันธ์

cpa4bis คือผู้บุกเบิกและผู้นำการให้บริการรับทำบัญชี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมายาวนานหลายปี บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริหารงานโดยคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์โดยตรงทางวิชาชีพบัญชีและสอบบัญชี
การจัดทำบัญชีที่ถูกต้องได้ตามมาตรฐาน นำส่งภาษีได้ตรงเวลา จะช่วยลดความเสี่ยงในภาระภาษีจากสรรพากร รวมถึงเป็นข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์กิจการเพื่อการบริหารธุรกิจได้อย่างดี
cpa4bis ยินดีนำเสนอบริการรับทำบัญชีอย่างครบวงจร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระอันยุ่งยากของผู้ประกอบการ ให้ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องบัญชีอีกต่อไป 

cpa4bis ยึดมั่นนโยบายการทำงานอย่างมีระบบ ตรงตามกำหนดเวลา จัดเก็บระบบเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้งานออกมามีคุณภาพที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา พร้อมให้คำปรึกษาและชี้แจงประเด็นปัญหาทางบัญชีและภาษีอากรที่ได้ตรวจพบจากเอกสารทางบัญชี ทั้งหมดนี้บริการคุณด้วยทีมงานนักบัญชีคุณภาพ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

 

ค่ารับทำบัญชี เริ่มต้นเพียง ฿2,500/เดือน ติดต่อเรา 080-611-0333

แบบฟอร์มภาษี

แบบคำร้อง∙คำขออื่นๆ ของกรมสรรพากร

แบบคำร้อง∙คำขออื่นๆ ของกรมสรรพากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

1. สัญญาจัดตั้งคณะบุคคล

2. สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ

3. ล.ป.10.1 คำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/แก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทบุคคลธรรมดา

4. ล.ป.10.2 คำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/แก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล

5. ล.ป.10.3 คำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/แก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทนิติบุคคล

6. ล.ป.10.4 คำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/แก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทผู้จ่ายเงินได้

 

อื่นๆ

1. หนังสือมอบอำนาจ

2. แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมสรรพากร

3. แบบคำร้องขอขยายเวลาการยื่นแบบฯ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

4. บ.ช.35 ใบแจ้งการค้างชำระภาษีอากร

5. บ.ช.ธ.35 ใบแจ้งการขอชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นงวดผ่านระบบธนาคาร

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม, ธุรกิจเฉพาะ, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม, ธุรกิจเฉพาะ, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. ภ.พ.30 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร

2. เอกสารแนบ ภ.พ.30 รายละเอียดภาษีขายและภาษีซื้อของสถานประกอบการแต่ละแห่ง

3. ภ.พ.30.2 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของรายได้

4. ภ.พ.30.3 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของการใช้ พื้นที่อาคาร

5. ภ.พ.36 แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร

 

แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ

1. ภ.ธ.40 แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวลรัษฎากร ปี 2551

2. ใบแนบแบบแสดงรายการ ภ.ธ. 40 สำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีสถานประกอบการหลายแห่ง และได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบ ภ.ธ.40 และชำระภาษีธุรกิจเฉพาะรวมกัน ปี 2551

 

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

1. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย/สำเนาใบเสร็จรับเงิน สำหรับการซื้อขายอัญมณีที่ยังมิได้เจียระไน

2. บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 4)

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

ปี 2553

1. ถึงเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2553

2. ภ.ง.ด. 51 รอบฯ ปี 2553 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

3. วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

 

ปี 2552

1. บอกกล่าวเรืองการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2552

2. ภ.ง.ด. 50 รอบฯ ปี 2552 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร

3. วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล รอบระยะเวลาบัญชีปี 2552

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ปีภาษี 2553

1. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 ปีภาษี 2553 (สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป)

2. วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 ปีภาษี 2553 (สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป)

3. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 ปีภาษี 2553 (สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน)

4. วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 ปีภาษี 2553 (สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน)

5. ใบแนบแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2553 (กรณีคำนวณเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานเฉพาะที่เลือก เสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ)

6. การหักลดหย่อนเงินบริจาค และรายชื่อสถานพยาบาล สถานศึกษา และสถานสาธารณกุศล ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค ภ.ง.ด. 90/91 ปีภาษี 2553

7. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร  

8. วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร  

cpa4bis บนมือถือ