กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

Edit

Amount of short articles:

Amount of articles links:

You can order sections with dragging on list bellow:

  • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
Save
Cancel
Reset

พรบ.วิชาชีพบัญชี

Image - พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547

พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติ วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ

พฤหัสบดี, 2 ธันวาคม 2010 ความเห็น

พรบ.การบัญชี

Image - พรบ.การบัญชี พ.ศ.2543

พรบ.การบัญชี พ.ศ.2543

พระราชบัญญัติ การบัญชี พ.ศ. 2543 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 25

เสาร์, 4 ธันวาคม 2010 ความเห็น

ประมวลฯ แพ่ง∙พาณิชย์

Image - ปพพ. บรรพ 2 หนี้ ม.194-ม.452

ปพพ. บรรพ 2 หนี้ ม.194-ม.452

บรรพ 2 หนี้ ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด 1 วัตถุแห่งหนี้ มาตรา 194 ด้วยอ

อาทิตย์, 5 ธันวาคม 2010 ความเห็น

พรบ.บริษัทมหาชนฯ

Image - พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม

อาทิตย์, 5 ธันวาคม 2010 ความเห็น

CPA4BIS : ข่าวประชาสัมพันธ์

cpa4bis คือผู้บุกเบิกและผู้นำการให้บริการรับทำบัญชี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมายาวนานหลายปี บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริหารงานโดยคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์โดยตรงทางวิชาชีพบัญชีและสอบบัญชี
การจัดทำบัญชีที่ถูกต้องได้ตามมาตรฐาน นำส่งภาษีได้ตรงเวลา จะช่วยลดความเสี่ยงในภาระภาษีจากสรรพากร รวมถึงเป็นข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์กิจการเพื่อการบริหารธุรกิจได้อย่างดี
cpa4bis ยินดีนำเสนอบริการรับทำบัญชีอย่างครบวงจร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระอันยุ่งยากของผู้ประกอบการ ให้ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องบัญชีอีกต่อไป 

cpa4bis ยึดมั่นนโยบายการทำงานอย่างมีระบบ ตรงตามกำหนดเวลา จัดเก็บระบบเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้งานออกมามีคุณภาพที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา พร้อมให้คำปรึกษาและชี้แจงประเด็นปัญหาทางบัญชีและภาษีอากรที่ได้ตรวจพบจากเอกสารทางบัญชี ทั้งหมดนี้บริการคุณด้วยทีมงานนักบัญชีคุณภาพ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

 

ค่ารับทำบัญชี เริ่มต้นเพียง ฿2,500/เดือน ติดต่อเรา 080-611-0333

พรบ.บริษัทมหาชนฯ

พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำกัด

พ.ศ. 2535

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535

เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2521

cpa4bis บนมือถือ