กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

Edit

Amount of short articles:

Amount of articles links:

You can order sections with dragging on list bellow:

  • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
Save
Cancel
Reset

พรบ.วิชาชีพบัญชี

Image - พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547

พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติ วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ

พฤหัสบดี, 2 ธันวาคม 2010 ความเห็น

พรบ.การบัญชี

Image - พรบ.การบัญชี พ.ศ.2543

พรบ.การบัญชี พ.ศ.2543

พระราชบัญญัติ การบัญชี พ.ศ. 2543 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 25

เสาร์, 4 ธันวาคม 2010 ความเห็น

ประมวลฯ แพ่ง∙พาณิชย์

Image - ปพพ. บรรพ 2 หนี้ ม.194-ม.452

ปพพ. บรรพ 2 หนี้ ม.194-ม.452

บรรพ 2 หนี้ ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด 1 วัตถุแห่งหนี้ มาตรา 194 ด้วยอ

อาทิตย์, 5 ธันวาคม 2010 ความเห็น

พรบ.บริษัทมหาชนฯ

Image - พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม

อาทิตย์, 5 ธันวาคม 2010 ความเห็น

CPA4BIS : ข่าวประชาสัมพันธ์

cpa4bis รับจดทะเบียนนิติบุคคล ติดต่อเรา 080-611-0333

 

อัตราค่าบริการ

1. จดทะเบียนบริษัท ฿5,000 จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ ฿3,500

บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท
ฟรี!  ขอมีเลขผู้เสียภาษีฯของบริษัทหรือห้างฯ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำใบหุ้นให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท คู่มืองานบัญชีภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการใหม่

2. จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ ฿3,000 จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร ฿2,000

จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน ฯลฯ จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร เช่น แจ้งเปลี่ยนชื่อ,ที่อยู่สถานประกอบการ, เพิ่ม(ลด)สาขา, เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ ฯลฯ

3. จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล ฿2,000 จดทะเบียนคณะบุคคล (Online) ฿500

4. ขอมีเลขผู้เสียภาษี จดภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากร ฿2,000 บาท จดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษี (Online) ฿500

5. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ฿2,000

6. จดเลิกกิจการและชำระบัญชี ฿12,000

พรบ.บริษัทมหาชนฯ

พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำกัด

พ.ศ. 2535

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535

เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2521

cpa4bis บนมือถือ