ภาษีอากร

Edit

Amount of short articles:

Amount of articles links:

You can order sections with dragging on list bellow:

  • ภาษีอากร
Save
Cancel
Reset

แบบฟอร์มภาษี

Image - แบบคำร้อง∙คำขออื่นๆ ของกรมสรรพากร

แบบคำร้อง∙คำขออื่นๆ ของกรมสรรพากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 1. สัญญาจัดตั้งคณะบุคคล 2. สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ 3. ล.

อังคาร, 21 ธันวาคม 2010 ความเห็น

ภาษีเงินได้ตามประมวลฯ

Image - คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

38/2552 ภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการนำผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปหักออกจากกำไรส

พุธ, 22 ธันวาคม 2010 ความเห็น

บทความน่ารู้ทางภาษี

Image - ของขวัญกับการเสียภาษี

ของขวัญกับการเสียภาษี

ของขวัญกับการเสียภาษี   1. ภาษีซื้อต้องห้าม กรณีกระเช้าของขวัญ คำถาม: ซื้อกระเช้าข

อังคาร, 29 มีนาคม 2011 ความเห็น

ประมวลรัษฎากร

Image - ประมวลรัษฎากร ม.1-ม.89/2

ประมวลรัษฎากร ม.1-ม.89/2

พระราชบัญญัติ ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้

อาทิตย์, 5 ธันวาคม 2010 ความเห็น

CPA4BIS : ข่าวประชาสัมพันธ์

cpa4bis คือผู้บุกเบิกและผู้นำการให้บริการรับทำบัญชี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมายาวนานหลายปี บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริหารงานโดยคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์โดยตรงทางวิชาชีพบัญชีและสอบบัญชี
การจัดทำบัญชีที่ถูกต้องได้ตามมาตรฐาน นำส่งภาษีได้ตรงเวลา จะช่วยลดความเสี่ยงในภาระภาษีจากสรรพากร รวมถึงเป็นข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์กิจการเพื่อการบริหารธุรกิจได้อย่างดี
cpa4bis ยินดีนำเสนอบริการรับทำบัญชีอย่างครบวงจร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระอันยุ่งยากของผู้ประกอบการ ให้ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องบัญชีอีกต่อไป 

cpa4bis ยึดมั่นนโยบายการทำงานอย่างมีระบบ ตรงตามกำหนดเวลา จัดเก็บระบบเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้งานออกมามีคุณภาพที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา พร้อมให้คำปรึกษาและชี้แจงประเด็นปัญหาทางบัญชีและภาษีอากรที่ได้ตรวจพบจากเอกสารทางบัญชี ทั้งหมดนี้บริการคุณด้วยทีมงานนักบัญชีคุณภาพ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

 

ค่ารับทำบัญชี เริ่มต้นเพียง ฿2,500/เดือน ติดต่อเรา 080-611-0333

ภาษีอากร

"จ่ายค่ารับรองอย่างไรไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม ?"

"จ่ายค่ารับรองอย่างไรไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม ?"

ค่ารับรองสามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่ต้องห้าม หากเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในกฏกระทรวง ฉบับที่ 143 ดังนี้

1. เป็นค่ารับรองตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป และบุคคลที่ได้รับการรับรองต้องไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัท/หจก. เว้นแต่ลูกจ้างมีหน้าที่เข้าร่วมการรับรองนั้น

2. เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับค่ารับรอง เช่น อาหารเครื่องดื่ม ที่พัก ฯลฯ ถ้าให้เป็นสิ่งของ ต้องไม่เกินคนละ 2,000 บาทในแต่ละคราวที่มีการรับรอง

3. เป็นการจ่ายเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่กิจการ

4. นำมาหักเป็นรายจ่ายได้เท่ากับจำนวนที่จ่าย แต่รวมกันไม่เกินร้อยละ 0.3 ของจำนวนเงินรายได้ หรือเงินทุนที่ได้ชำระแล้วแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท

5. ค่ารับรองนั้นต้องมีกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติสั่งจ่ายค่ารับรอง และมีหลักฐานการจ่ายประกอบการวางแผนค่ารับรอง

(1) ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน

(2) ต้องระบุได้ว่ามีการพาบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยประโยชน์ต่อกิจการไปรับรองจริง เช่น ระบุชื่อ ที่อยู่ โทร.ติดต่อไว้ในใบเบิกเงิน หรือใบสำคัญจ่ายด้วย

(3) ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าบุคคลภายนอกเกี่ยวข้องกับกิจการ หรือเอื้อประโยชน์ต่อกิจการ

"ตารางสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย และกำหนดเวลาหักหนังสือรับรองให้ผู้รับ"

"ตารางสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย และกำหนดเวลาหักหนังสือรับรองให้ผู้รับ"

เมื่อไหร่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ที่จ่ายให้ผู้รับ

ถ้าเป็นเงินได้พึงประเมิน 40(1)(2) - ออกปีละครั้ง ภายใน 15 ก.พ. ของปีถัดไป

ถ้าเป็นเงินได้พึงประเมิน 40(3)-(8) - ต้องออกทันทีที่หักภาษี ที่จ่าย

ตารางสรุปแสดงการหักภาษี ที่จ่าย

 

 

 

 

"อายุความประเมิน การออกหมายเรียกตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมิน มีสิทธิตรวจสอบย้อนหลังได้กี่ปี ?"

"อายุความประเมิน การออกหมายเรียกตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมิน มีสิทธิตรวจสอบย้อนหลังได้กี่ปี ?"

กฏหมายบัญชี - กำหนดให้ต้องเก็บเอกสารไม่น้อยกว่า 5 ปี

กฏหมายภาษี - กำหนดให้ต้องเก็บเอกสารไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ภายใต้เงื่อนไขต้องยื่นแบบทุกปี ทั้งนี้ไม่ว่าผู้เสียภาษีจะยื่นถูกหรือยื่นผิดก็ตาม โดยปกติเจ้าพนักงานมีสิทธิประเมินย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี (ไม่นับปีปัจจุบัน) เช่น ถ้าปัจจุบันปี 2548 ก็ย้อนหลังได้คือปี 46 - 47 เป็นต้น แต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าหลีกเลี่ยงภาษี เจ้าพนักงานมีอำนาจประเมินขยายเวลาได้ถึง 5 ปี ฉะนั้นจึงควรเก็บเอกสารให้เกิน 5 ปี (ทำลายในปีที่หก) แต่ถ้าไม่เคยยื่นแบบเลย สรรพากรสามารถประเมินย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี

 

 

 

"การนำใบกำกับภาษีซื้อมาใช้เหลื่อมเดือน มีหลักเกณฑ์นับจำนวนเดือนอย่างไร ?"

"การนำใบกำกับภาษีซื้อมาใช้เหลื่อมเดือน มีหลักเกณฑ์นับจำนวนเดือนอย่างไร ?"

การนำใบกำกับภาษีซื้อไปใช้ในเดือนอื่นซึ่งมิใช่เดือนที่ออกใบกำกับภาษี ได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกำหนดไว้ในกรณ๊ที่มีเหตุจำเป็นโดยผ่อนผันให้นำไปหักในเดือนภาษีหลังจากเดือนที่ระบุไว้ในใบกำกับภาษีได้ ให้เริ่มนับแต่เดือนถัดจากเดือนที่ออกใบกำกับภาษี เช่น ใบกำกับภาษีออกเมื่อเดือน ก.ค.46 มีสิทธินำใช้ภายใน 6 เดือน โดยให้นับเดือนส.ค. เป็นเดือนที่ 1 (ประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ 4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ฉบับที่ 76)

"วางแผนเอกสารรายจ่าย ทำอย่างไรให้สรรพการยอมรับ ?"

"วางแผนเอกสารรายจ่าย ทำอย่างไรให้สรรพการยอมรับ ?"

หลักของเจ้าพนักงานประเมิน
เวลาเจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบเอกสารจะพิจารณาเอกสารโดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญคือ
1. ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงิน

2. หลักฐานต้องเชื่อถือได้

ดังนั้นผู้ประกอบการควรจะต้องมีหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีรายจ่ายต่างๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้รายจ่ายที่กิจการบันทึกบัญชีไปสามารถถือเป็นรายจ่ายได้ และสรรพากรยอมรับ ก็จะประหยัดภาษีได้ทางหนึ่ง (เพราะไม่ต้องถูกประเมินย้อนหลัง)

เอกสารรายจ่ายหนึ่งชุด ควรประกอบด้วย

1. ใบสำคัญจ่าย (Voucher) กิจการควรทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการบันทึกบัญชี อ้างอิงค้นหา ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี และที่สำคัญที่สุดเป็นเอกสารในการตรวจสอบและควบคุมภายใน ทำให้สรรพากรเชื่อได้ว่ากิจการมีระบบการจ่ายเงินที่น่าเชื่อถือ มีการตรวจสอบรายจ่าย และอนุมัติก่อนการจ่ายเงิน

2. ใบเบิกเงิน เป็นเอกสารควบคุมภายใน เพื่อชี้ให้เห็นว่าการจ่ายเงินทุกครั้งมีการตรวจสอบ มีการอนุมัติ

3. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน,ใบส่งของ,ใบกำกับภาษี ฯลฯ ขึ้นอยู่กับธุรกิจ ทั้งนี้หลักฐานการจ่ายเงินที่สามารถลงเป็นรายจ่ายได้จะต้องปรากฏ

- ชื่อที่อยู่ของผู้รับเงิน/ผู้ขาย

- มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี, หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา

- มีชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อ/ผู้จ่ายเงิน

- เป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

"การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้"

"การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้"

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้จัดทำใบกำกับภาษี หรือใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้แล้ว ต่อมาหากได้รับการร้องขอจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ หรือใบแทนใบลดหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้น โดยดำเนินการดังนี้

1. ถ่ายสำเนาใบกำกับภาษี สำเนาใบเพิ่มหนี้ หรือสำเนาใบลดหนี้ และให้บันทึกรายการดังนี้ลงในภาพถ่ายหรือด้านหลังของภาพถ่ายดังกล่าว

(1) ใบแทนออกให้ครั้งที่

(2) วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน

(3) คำอธิบายย่อ ถึงสาเหตุที่ออกใบแทน

(4) ลงลายมือชื่อของผู้ออกใบแทน

2. ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งออกใบแทนตาม 1. บันทึกรายการตาม (1) - (4) ไว้ด้านหลังสำเนาใบกำกับภาษี สำเนาใบเพิ่มหนี้ หรือสำเนาใบลดหนี้ด้วย

3. ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่ หมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายประจำเดือนที่ออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทน โดยระบุชื่อผู้ซื้อ เลขที่/เล่มที่ วันที่ของใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ที่ได้มีการออกใบแทน

"หลักเกณฑ์การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ต้องทำอย่างไร"

"หลักเกณฑ์การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ต้องทำอย่างไร"

กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำใบกำกับภาษีที่มีรายการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ถูกต้องครบถ้วน เมื่อได้รับการร้องขอให้ยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมและจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ที่ถูกต้อง ให้ดำเนินการดังนี้

1. เรียกคืนใบกำกับภาษีฉบับเดิมและนำมาประทับตราว่า "ยกเลิก" หรือขีดฆ่าแล้วเก็บรวบรวมไว้กับสำเนาใบกำกับภาษีฉบับเดิม

2. จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ซึ่งเป็นเลขที่ใหม่ แต่จะต้องลงวัน เดือน ปี ให้ตรงกับ วัน เดือน ปี ตามใบกำกับภาษีฉบับเดิม และ

3. หมายเหตุไว้ในใบกำกับภาษีฉบับใหม่ว่า "เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเลขที่ เล่มที่…." และหมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายของเดือนภาษีที่จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ด้วย

4. ผู้ประกอบการที่ขอให้ยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม และออกฉบับใหม่ ต้องถ่ายเอกสารใบกำกับภาษีฉบับเดิม (ฉบับที่ขอยกเลิก) ติดเรื่องไว้ และส่งมอบใบกำกับภาษีฉบับที่ขอยกเลิกคืนให้ผู้ออกใบกำกับภาษีนำไปรวมกับสำเนาไว้เป็นหลักฐาน

5. ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่ หมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายประจำเดือนที่ออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนด้วย

cpa4bis บนมือถือ