ภาษีอากร

Edit

Amount of short articles:

Amount of articles links:

You can order sections with dragging on list bellow:

  • ภาษีอากร
Save
Cancel
Reset

แบบฟอร์มภาษี

Image - แบบคำร้อง∙คำขออื่นๆ ของกรมสรรพากร

แบบคำร้อง∙คำขออื่นๆ ของกรมสรรพากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 1. สัญญาจัดตั้งคณะบุคคล 2. สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ 3. ล.

อังคาร, 21 ธันวาคม 2010 ความเห็น

ภาษีเงินได้ตามประมวลฯ

Image - คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

38/2552 ภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการนำผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปหักออกจากกำไรส

พุธ, 22 ธันวาคม 2010 ความเห็น

บทความน่ารู้ทางภาษี

Image - ของขวัญกับการเสียภาษี

ของขวัญกับการเสียภาษี

ของขวัญกับการเสียภาษี   1. ภาษีซื้อต้องห้าม กรณีกระเช้าของขวัญ คำถาม: ซื้อกระเช้าข

อังคาร, 29 มีนาคม 2011 ความเห็น

ประมวลรัษฎากร

Image - ประมวลรัษฎากร ม.1-ม.89/2

ประมวลรัษฎากร ม.1-ม.89/2

พระราชบัญญัติ ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้

อาทิตย์, 5 ธันวาคม 2010 ความเห็น

CPA4BIS : ข่าวประชาสัมพันธ์

cpa4bis รับจดทะเบียนนิติบุคคล ติดต่อเรา 080-611-0333

 

อัตราค่าบริการ

1. จดทะเบียนบริษัท ฿5,000 จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ ฿3,500

บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท
ฟรี!  ขอมีเลขผู้เสียภาษีฯของบริษัทหรือห้างฯ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำใบหุ้นให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท คู่มืองานบัญชีภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการใหม่

2. จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ ฿3,000 จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร ฿2,000

จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน ฯลฯ จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร เช่น แจ้งเปลี่ยนชื่อ,ที่อยู่สถานประกอบการ, เพิ่ม(ลด)สาขา, เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ ฯลฯ

3. จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล ฿2,000 จดทะเบียนคณะบุคคล (Online) ฿500

4. ขอมีเลขผู้เสียภาษี จดภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากร ฿2,000 บาท จดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษี (Online) ฿500

5. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ฿2,000

6. จดเลิกกิจการและชำระบัญชี ฿12,000

ภาษีอากร

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

38/2552 ภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการนำผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล

37/2551 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฏากร

36/2540 การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนสิทธิในบัตรภาษี

35/2540 การนำผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนไปหักภายหลังระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

34/2540 การเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

33/2540 การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของนิติบุคคลอาคารชุด

32/2538 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบกิจการขายตำราเรียน

31/2538 ฐานภาษีสำหรับรายรับประเภทดอกเบี้ยตามมาตรา 91/5

30/2538 ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ตามมาตรา 40(4)(ก)

29/2538 เงินได้ที่เป็นส่วนลด และส่วนลดพิเศษที่บุคคลผู้รับทำงานให้ได้รับจากระบบขายตรง

28/2538 การเสียภาษีในกรณีได้รับแจกหุ้น หรือได้ซื้อหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาดตามข้อตกลงพิเศษ

27/2537 ใบรับสำหรับการโอนหรือก่อตั้งสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

25/2537 การออกใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับภาษี

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลังทั่วไป

> ขยายเวลาการชำระภาษีอากรสำหรับการยื่นแบบแสดง ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร

> การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่รับ ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม

> อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9

> การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่รับ ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม (ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548)

> ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การนำส่งภาษีเงินได้ การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม และการยื่นรายการ

> ขยายเวลาการชำระภาษีอากรตามมาตรา 67 ทวิ

> ขยายเวลาการชำระภาษีอากรตามมาตรา 70 ทวิ

> อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548

คำสั่งกรมสรรพากร

คำสั่งกรมสรรพากร

คำสั่งกรมสรรพากร (ท.ป.)

ท.ป.185/2553 กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

ท.ป.184/2553 กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

ท.ป.183/2553 มอบอำนาจการออกใบผ่านภาษีอากรให้คนต่างด้าวผู้เดินทางออกจากประเทศไทย

ท.ป.182/2553 กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

ท.ป.181/2553 แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 4/2528

ท.ป.180/2553 กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

ท.ป.179/2553 กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

ท.ป.178/2552 กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

ท.ป.177/2552 แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป.112/2545

ท.ป.176/2552 แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 4/2528

ท.ป.175/2552 กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

ของขวัญกับการเสียภาษี

ของขวัญกับการเสียภาษี

ของขวัญกับการเสียภาษี

 

1. ภาษีซื้อต้องห้าม กรณีกระเช้าของขวัญ

คำถาม: ซื้อกระเช้าของขวัญแจกลูกค้าในเทศกาล นำภาษีซื้อมาขอเครดิตได้หรือไม่

คำตอบ: ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อกระเช้าของขวัญมาแจกหรือให้เป็นของขวัญแก่ลูกค้าเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ การเปิดแนะนำสินค้าใหม่ โดยมีนามบัตรของบริษัทที่ระบุชื่อ ที่อยู่ และเครื่องหมายการค้าของบริษัทติดที่กระเช้าของขวัญดังกล่าว เป็นภาษีซื้อต้องห้ามมิให้นำไปหักออกจากภาษีขาย ตามมาตรา 82/5(4) แห่งประมวลรัษฎากร และ ข้อ 5 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17)

ส่วนภาษีขาย หากกระเช้าของขวัญดังกล่าวเป็นสิ่งของที่บริษัทพึงให้แก่ลูกค้าตามประเพณี ทางธุรกิจทั่วไปและมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสมควรแล้ว บริษัทไม่ต้องนำมูลค่าของกระเช้าดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร และ ข้อ 2(6) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40)

2. แจกของขวัญนำมาเป็นค่าใช้จ่าย

คำถาม: บริษัทแจกของขวัญให้ลูกค้า บริษัทนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ เป็นจำนวนเท่าไรที่สรรพากรจะไม่ต้องให้มาบวกกลับและนำมาเป็นภาษีซื้อได้หรือไม่

คำตอบ: 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าใช้จ่ายนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละ 2,000 บาทในแต่ละคราว ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 143 (พ.ศ. 2522) 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อของขวัญแจกเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ตาม มาตรา82/5(4) แห่งประมวลรัษฎากร และ ข้อ 5 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17)

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรทั่วไป

> กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒)

> กำหนดให้คนต่างด้าวผู้เดินทางออกจากประเทศไทยไม่ต้องขอรับใบผ่านภาษีอากร

> กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร

> กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับจำนวนเงินที่ได้รับจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ของสถาบันการเงินที่นำมาจำนองเป็นประกันหนี้ของเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินให้แก่ผู้อื่น ซึ่งมิใช่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน เพื่อนำไปชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

> กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีหนี้ที่ต้องดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ประกาศกรมสรรพากร

ประกาศกรมสรรพากร

ประกาศกรมสรรพากร

> เรื่องการคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยในวันสุดท้ายของปี พ.ศ. 2552

> การเปิดบริการรับแบบแสดงรายการและรับชำระภาษีอากรสำหรับการขายสินค้าชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ณ อาคารกองอำนวยการตลาดโรงเกลือ

> กำหนดคุณสมบัติ การขออนุญาต การออกใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตและการขออกใบแทนใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีหรือดำเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th

> เรื่องหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม หุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

> เรื่องหลักฐานการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

> เรื่อง หลักฐานการหักลดหย่อนสำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

> เรื่องการคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยในวันสุดท้ายของปี พ.ศ. 2551

> เรื่อง การคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยในวันสุดท้ายของปี พ.ศ. 2550

> เรื่อง การคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยในวันสุดท้ายของปี พ.ศ. 2549

ซื้อสมุดเช็คธนาคาร ต้องหัก ณ ที่จ่ายธนาคารหรือไม่

ซื้อสมุดเช็คธนาคาร ต้องหัก ณ ที่จ่ายธนาคารหรือไม่

สมุดเช็คธนาคาร ไม่ใช่สินค้า ดังนั้นจึงไม่ใช้การขาย แต่เช็คธนาคารที่เราใช้กันอยู่นี้ เป็นหนังสือตราสารที่ผู้ซื้อเช็ค สั่งให้ธนาคารผู้ออกเช็ค จ่ายเงินเมื่อทวงถามจากผู้รับเช็ค หรือผู้นำเช็คมาขึ้นเงิน ดังนั้น สมุดเช็ค จึงเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร

เมื่อสมุดเช็คเป็นค่าธรรมเนียม หมายความว่า หากราคาของค่าเช็คนั้นเกินกว่า 1,000 บาทต้องทำการหัก ณ ที่จ่าย 3 % จากธนาคารด้วย

ส่วนค่าอากรแสตมป์ ที่ปิดเช็คนั้น เป็นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรชนิดหนึ่ง ดังนั้น จึงไม่มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย

ที่มา: thaitaxinfo.com

cpa4bis บนมือถือ